UK 18M & 20M Nationals Lasham 2022

Lasham, Velká Británie,   13. srpna 2022 – 21. srpna 2022

Úlohy & Výsledky

18M Nationals 2022
21.08.22 Úloha 8 Meteo Denní Celkem
20.08.22 Úloha 7 Meteo Denní Celkem
19.08.22 Úloha 6 Meteo Denní Celkem
18.08.22 Úloha 5 Meteo Denní Celkem
17.08.22 Žádné úlohy
16.08.22 Žádné úlohy
15.08.22 Úloha 3 Meteo Denní Celkem
14.08.22 Úloha 2 Meteo Denní Celkem
13.08.22 Úloha 1 Meteo Denní Celkem
20M Two Seat Nationals 2022
21.08.22 Úloha 8 Meteo Denní Celkem
20.08.22 Úloha 7 Meteo Denní Celkem
19.08.22 Úloha 6 Meteo Denní Celkem
18.08.22 Úloha 5 Meteo Denní Celkem
17.08.22 Žádné úlohy
16.08.22 Žádné úlohy
15.08.22 Úloha 3 Meteo Denní Celkem
14.08.22 Úloha 2 Meteo Denní Celkem
13.08.22 Úloha 1 Meteo Denní Celkem