2024 Open, 18m, 15m and Standard Nationals

Benalla, Australien,   16. Januar 2024 – 26. Januar 2024

Wertungstag 8, Open, 26. Januar 2024

Aufgabenversion: Results official (v3)
Wendepunkt Entfernung Richtung Sektor
000Benalla A/D 0,00 km 0,0° Linie 10,00 km
052EURO 48,93 km 244,0° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
119SHEP 36,73 km 342,2° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
001NST 55,49 km 88,1° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
075LKRN 15,96 km 347,3° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
048DOOK 27,04 km 255,6° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
098NMUK 33,56 km 321,2° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
043CORO 82,88 km 82,5° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
055GLRW 53,32 km 192,4° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
000Benalla A/D 17,00 km 243,4° Zylinder R=5,00 km
Gesamt: 370,92 km