2020 Multiclass Nationals

Tocumwal, Australien,   10. Dezember 2019 – 21. Dezember 2019

Wertungstag 2, Open, 11. Dezember 2019

Aufgabenversion: start gate open 14:45 (v2)
Wendepunkt Entfernung Richtung Sektor
004StSE 11,14 km 320,2° Linie 10,00 km
134Walbu 97,21 km 77,5° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
131Urang 32,20 km 339,4° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
044CrwAP 67,37 km 199,6° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
002StNE 65,72 km 294,0° Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km
001Finis 7,37 km 229,9° Zylinder R=3,00 km
Gesamt: 269,86 km